Prezentarea proiectului

În cadrul Programului Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, cu finanţare prin Granturile Norvegiene 2014-2021, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui a obţinut, in calitate de promotor, un grant în valoare de 787.500 Euro pentru proiectul “O școală pentru toți și pentru fiecare!”.

Obiectivul general al proiectului vizeaza creșterea gradului de incluziune socială a 505 de copii din județele Vaslui și Galați, aflați în situații de risc, pe o perioadă de 30 de luni, urmărind, în particular, incluziunea lor în școală și comunitate.

Proiectul se implementează în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Galați, în 6 unități de învățământ, din care 4 în jud. Vaslui(Șc. Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Vaslui, Șc. Gimnazială „Manolache Costache Epureanu„ Bârlad și Șc. Gimnazială „Ion Murgeanu„ Zorleni, Sc.Gimnaziala nr. 1 Gherghesti-incepand cu 01.06.2022) și 2 în jud. Galați(Șc. Gimnazială nr. 16 Galați și Șc. Gimnazială nr. 1 Ungureni, com. Munteni) în perioada 30.10.2020 – 30.06.2023.

În această perioadă se derulează programe educaționale remediale și de excelență, activități educative nonformale pentru elevi, cursuri de formare pentru cadrele didactice și ateliere pentru părinții din grupul țintă.

Proiectul este sprijinit financiar și moral de Consiliul Județean Vaslui, Consiliul Local și Primăria Vaslui, Consiliul Local și Primăria Bârlad, Consiliul Local și Primăria Zorleni, Consiliul Local și Primăria Gherghesti în jud. Vaslui, precum și de Consiliul Județean Galați, Consiliul Local și Primăria Mun. Galați și Consiliul Local și Primăria Munteni în jud. Galați, atât pe durata implementării, cât și în perioada de sustenabilitate de 3 ani după încheierea finanțării externe.

Proiectul ”O scoala pentru toti si pentru fiecare!” isi propune sa creasca gradul de incluziune socială prin măsuri concrete de sprijin, precum: programe de consiliere, programe remediale si de excelenta, educatie non-formala si implicarea și educarea personalului didactic și auxiliar, dar și a părinților și tutorilor în vederea sprijinirii menținerii copiilor în educație și prevenirii abandonului școlar.

Proiectul este necesar pentru copiii din judetele partenere, aflate în zone sărace, marcate de migrația părinților către Vest, de șomaj și de perpetuarea lipsei de educație.

Astfel, proiectul contribuie în mod direct la obiectivele Ariei 8 – Copii și tineri aflați în situații de risc, după cum urmează:
• 25 de copii cu CES identificați și implicați în activități de consiliere și programe educaționale-contribuție de peste 5,68% la indicatorul de apel
• 475 de copii în situații de risc de abandon școlar, dintre care 75 de copii de etnie romă-contribuție cu peste 9,65% la indicatorul relevant
• 368 de copiii din mediul rural din cele două județe vizate (Vaslui/Regiunea NE și Galați/Regiunea SE)
• o rată de tranziție către nivelurile superioare (de la primar la gimnazial, respectiv de la gimnaziu către liceu) de minimum 3%
• 80 de profesori si 100 de parinti vor beneficia de sprijin, in special pentru o educatie cat mai incluziva.

Partenerii colaborează pentru stabilirea cadrului metodologic și pentru elaborarea instrumentelor de lucru, pentru mobilizarea grupurilor țintă și pentru îndeplinirea indicatorilor asumați, în condiții de maximă eficiență și eficacitate.

Promotorul proiectului, Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, asigură managementul general și cooperează cu experții din echipa de implementare a Partenerului 1, Inspectoratul Școlar Județaen Galați, în vederea realizării obiectivelor propuse.

Rezultate așteptate:

1. Rezultate cantitative
– 505 elevi implicați în activitățile proiectului din 6 școli pilot(4 din jud. Vaslui, 2 din jud. Galați;
– 80 cadre didactice formate în domeniul incluziunii școlare;
– min. 100 părinți ai elevilor din grupul țintă instruiți în domeniul educației parentale;
– 1 studiu de impact;
– 2 programe educaționale de sprijin(1 program remedial și 1 program de excelență) pentru elevii din grupul țintă, în funcție de nevoile identificate;
– 1 program de consiliere;
– 1 concurs de proiecte locale de incluziune;
– sprijin (pachete de hrană, rechizite, etc.) pentru elevii din grupul țintă pe durata derulării programelor educaționale.

2. Rezultate calitative
– Îmbunătățirea participării școlare a 505 elevi în situații de risc;
– Crearea de noi oportunități educaționale pentru copiii implicați în grupul țintă;
– Profesionalizarea a cel puțin 80 de membri ai personalului didactic (profesori, învățători, educatori, consilieri, etc) din școlile pilot partenere;
– Dezvoltarea personală a cel puțin 100 de părinți și tutori ai copiilor implicați în grupul țintă.