Inspectoratul Şcolar Județean Galaţi este o instituţie descentralizată de specialitate, subordonată Ministerului Educaţiei din România, acţionând pentru realizarea politicilor educaţionale în învăţământul preuniversitar.
Inspectoratul şcolar are personalitate juridică şi este ordonator de credite, întreaga sa activitate desfăşurându-se pe baza Legii nr. 1/ 2011 cu modificările şi completările ulterioare, a hotărârilor şi a ordonanţelor emise de Guvernul României, a tuturor actelor normative ce decurg din legile menţionate, a ordinelor şi a precizărilor elaborate de Ministerul Educaţiei.
Deviza echipei manageriale este: Educație de calitate pentru o societate în schimbare!

Atribuții principale

• comunicarea strategică instituţională între Ministerul Educaţiei şi unităţile de învăţământ, organele administraţiei judeţene şi locale;
• punerea în aplicare a politicilor educaţionale naţionale, regionale şi locale;
• compatibilizarea demersurilor conceptuale, acţionale şi evaluative, astfel încât participarea tuturor factorilor comunitari la actul educaţional să fie facilitată, în scopul accesului egal la educaţie al tuturor cetăţenilor.
• asigurarea calităţii procesului educaţional;
• gestionarea şi administrarea eficientă şi efectivă a resurselor umane şi materiale.
• sprijinirea dezvoltării instituţionale a unităţilor de învăţământ în vederea consolidării autonomiei instituţionale, în condiţii de competiţie, în conformitate cu standardele naţionale şi cu descriptorii de performanţă specifici fiecărui nivel de învăţământ, a participării şi integrării unităţilor de învăţământ în programele de dezvoltare socio-economică şi culturală, la nivel atât comunitar, naţional cât și european.

Misiune

Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi urmăreşte promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil, asigurarea unei bune comunicări strategice interinstituţionale, prin cooperare și colaborare cu toți actorii educaționali, încurajând inițiativele individuale și de grup.
Inspectoratul Școlar Județean Galați creează cadrul organizatoric şi funcţional al reformei în educaţie, ca resursă de bază a modernizării României, prin asigurarea accesului egal al fiecăruia la învăţare, a calităţii în procesul instructiv-educativ, prin parteneriatul educaţional cu comunitatea, promovând un proces educaţional bazat pe principii moderne, inovatoare. Acest proces trebuie să servească înainte de toate interesele celor care învaţă, dar şi interesele unei societăţi în schimbare, subliniind rolul şcolii ca factor de coeziune socială.

Viziune

Inspectoratul Şcolar Județean Galaţi este o organizaţie deschisă comunicării, caracterizată prin diversificarea preocupărilor, pentru care schimbarea înseamnă permanentă dezvoltare, cu acumulare de plusvaloare.
Viziunea Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi este să ofere o nouă perspectivă de abordare a reformei învăţământului, vizând toate componentele educaţiei, valorificarea rezultatelor obţinute până în prezent şi asigurarea atingerii obiectivelor propuse pe termen mediu şi lung, responsabilizarea partenerilor strategici şi asumarea de către aceştia a programelor naţionale de dezvoltare a sistemului educaţional şi de formare profesională.

Obiective principale

1. Perfecţionarea managementului educaţional
2. Revigorarea rolului şcolii gălăţene, ca instituţie principală de educaţie şi învăţământ
3. Asumarea, valorizarea şi aplicarea eficientă a noilor concepte economico – educaţionale: spirit antreprenorial, economicitate, efectivitate, valoare adăugată, competitivitate
4. Creşterea nivelului calităţii şi diversificarea serviciilor oferite de instituţiile de învăţământ şi de către ISJ
5. Redimensionarea managementului reformei şi a dezvoltării la nivelul învăţământului rural
6. Eficientizarea utilizării resurselor
7. Promovarea educaţiei ecologice
8. Extinderea şi eficientizarea SEI
9. Structurarea ofertei învăţământului liceal, postliceal şi profesional pe necesităţile reieşite din oferta pieţei muncii
10. Promovarea imaginii Inspectoratului Şcolar Județean Galaţi şi a şcolii, în general, în comunitate
11. Asigurarea serviciilor educaţionale prin programe variate de formare a competenţelor personalului din învăţământ
12. Îmbunătăţirea managementului de colaborare şi parteneriat

Direcții principale de acțiune

• formarea, informarea şi documentarea cadrelor didactice privind: dezvoltarea competenţelor, managementul carierei, educaţia antreprenorială, educaţia interculturală, educaţia ecologică, • educaţia pentru calitate, digitalizarea;
• consultanţa / consilierea metodică şi metodologică;
• redimensionarea ofertei de formare continuă, adaptată cerinţelor şi nevoilor organizaţionale;
• crearea şi dezvoltarea unor baze de date privind responsabilii cu dezvoltarea profesională din şcoli, formatorii acreditaţi, furnizorii de formare acreditaţi, ofertanţi de servicii • educaţionale, organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale în sfera educaţiei;
• planificarea eficientă a resurselor pe baza analizei cost – beneficiu şi restructurarea reţelei şcolare;
• parteneriate şi cooperare la nivel local şi internaţional; recrutarea, selecţia şi evaluarea personalului;
• dezvoltarea spiritului de echipă, ca bază a unei culturi organizaţionale puternice; dezvoltarea învăţământului rural.

Un învățământ modern, o şcoală pentru viitor !